Uncategorized

בחירות בצל האינתיפאדה הקרבה: הצביעו לרשימה הערבית המשותפת, אך אין לסמוך על ההנהגה הזעיר-בורגנית!

תקציר עמדת הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית [המאמר המלא יפורסם בימים הקרובים] 10.02.2015 ב-17 במרץ, אזרחי ישראל יצביעו לכנסת – הפרלמנט הישראלי. […]