Uncategorized

למען ניצחון התקוממות העדה האתיופית

למען ניצחון התקוממות העדה האתיופית גילוי דעת של הלס”א (הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית), 04.07.2019 צדק למשפחת טקה! למען סילוקם של שוטרים […]