Monthly Archives: July, 2019

למען ניצחון התקוממות העדה האתיופית

למען ניצחון התקוממות העדה האתיופית גילוי דעת של הלס”א (הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית), 04.07.2019 צדק למשפחת טקה! למען סילוקם של שוטרים אלימים מן הרחובות! למען מיטוט המשטר הגזעני בישראל! בעקבות הריגת הנער סלומון טקה ז”ל בידי שוטר בלבוש אזרחי, יצאו בני ובנות העדה האתיופית בישראל ורבים מתומכיהם לרחובות במחאה של כאב, זעם ותסכול. רובם הסתפקו בקריאת […]