Monthly Archives: February, 2015

בחירות בצל האינתיפאדה הקרבה: הצביעו לרשימה הערבית המשותפת, אך אין לסמוך על ההנהגה הזעיר-בורגנית!

תקציר עמדת הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית [המאמר המלא יפורסם בימים הקרובים] 10.02.2015 ב-17 במרץ, אזרחי ישראל יצביעו לכנסת – הפרלמנט הישראלי. אנו רואים בכנסת מוסד אנטי-דמוקרטי של מדינת האפרטהייד הציונית. הצבעה למוסד שכזה לעולם לא תשנה מציאות זו. בנסיבות אידיאליות היינו נוקטים עמדה של חרם על הבחירות הללו לטובת הקמת אסיפה מכוננת של כל תושבי פלסטין […]